O tym, aby przeprowadzona kontrola była poprawna i aby wyniki były dla Klienta użyteczne,
decydują co najmniej 4 czynniki:

Jakość raportów
"Jak skonstruowane są przygotowywane przez firmę raporty? Czy różnią się od raportów z innych firm?"

Do każdej kamery termowizyjnej, bez względu na producenta, dołączone jest oprogramowanie do przygotowania raportu – jest to każdorazowo jednak oprogramowanie o ograniczonych możliwościach analitycznych i interpretacyjnych. Jeśli zależy Państwu wyłącznie na otrzymaniu zdjęć z kontroli, zebranych w jednym dokumencie PDF, taki raport może być wystarczający. Nie jest to jednak raport, jaki możecie Państwo wykorzystać np. w sporze z deweloperem, chociażby dlatego, że nie jest sporządzony zgodnie z normą PN-EN 13187 (brak w nim opisu metodyki, warunków środowiskowych, itp.). Najczęściej także w takich raportach poszczególne zdjęcia w podczerwieni mają zaznaczony tylko jeden punkt kontroli temperatury, co nakazuje bardzo upraszczać wnioski do wyciągnięcia.

Nasza firma sporządza raporty wyłącznie w profesjonalnym, odpłatnym oprogramowaniu FLIR REPORTER PRO lub FLIR ThermaCAM Reporter. Każdorazowo, raport jest zgodny z normą PN-EN 13187. Przykładowe strony naszych raportów znajdują się poniżej:
 • Strona tytułowa - zawiera imię osoby lub firmy zlecającej oraz dane naszej firmy,
 • Spis treści - zawiera nazwę/opis każdego miejsca, w którym wykryto wadę lub poczyniono inną obserwację,
 • Część opisowa, wynikająca z wymogów normy - zwykle kilkustronicowa, bardzo ważna z formalnego punktu widzenia część, szczególnie istotna, jeśli raport miałby zostać wykorzystany w sporze np. przeciwko deweloperowi lub wykonawcy, zawiera opis metodyki kontroli, informację o wykorzystanym podczas kontroli sprzęcie kontrolnym (w tym nr seryjny kamery), opis warunków środowiskowych, parametry kontrolne (temperatura, wilgotność, emisyjność i inne), dodatkowe istotne z punktu widzenia kontroli parametry, a także opis celu kontroli, datę zlecenia i datę przygotowania raportu,
 • Przykładowa strona z termogramami (przykład 1) - zawiera zdjęcie w podczerwieni i towarzyszące mu zdjęcie w paśmie widzialnym (zdjęcie "zwykłe"), zawsze więcej niż 1 punkt kontroli temperatury (a najczęściej kilka), temperaturę najwyższą lub najniższą (w zależności od tego, czy kontrola jest z zewnątrz, czy z wewnątrz), datę i godzinę pomiaru, a także krótki opis wady lub obserwacji,
 • Przykładowa strona z termogramami (przykład 2) - jak wyżej, z tym, że w zależności od charakteru wady lub obserwacji, pomiarów dokonujemy nie tylko punktowo, ale i obszarowo, a następnie obliczamy różnicę między temperaturą w danym punkcie a najwyższą lub najniższą temperaturą w zaznaczonym obszarze, dodajemy do tego opis wady lub obserwacji,
 • Przykładowa strona z termogramami (przykład 3) - tę formę dokumentacji stosujemy wtedy, gdy stwierdzona wada jest szczególnie istotna, a duży obszar i duża rozpiętość temperatur warunkuje potrzebę dokonania pomiarów w niestandardowo dużej ilości (zarówno punktowo, jak i obszarowo),
 • Przykładowa strona z termogramami (przykład 4) - może być dodawana fakultatywnie, jako dodatek do wcześniej już udokumentowanych termogramów, zawiera tzw. histogramy, czyli graficznie zaprezentowany rozkład niskich i wysokich temperatur w skontrolowanym obszarze.
 • Objętość naszych raportów to od kilku do kilkudziesięciu stron (zwykle kilkanaście lub dwadzieścia kilka), w zależności od skali problemów lub od wielkości miejsca kontroli.

  Przykładowe strony raportu jednej z konkurencyjnych firm znajdziecie Państwo tutaj, tutaj, tutaj, tutaj i tutaj (usługi wykonane kamerą VIGOcam V50). Załączamy pierwsze strony, stronę ostatnią, a także przykładowe strony ze środka. Strony załączamy bez jakiejkolwiek ingerencji. Raport jest niezgodny z normami, m.in. nie zawiera opisu metodyki przeprowadzonej kontroli, przez co nie ma możliwości weryfikacji jego poprawności merytorycznej przez osobę niezależną. Zdjęcia w paśmie widzialnym (zdjęcia „zwykłe”) są zbyt ciemnie, aby można było zidentyfikować, co właściwie zostało skontrolowane. Termogramy są dość niewyraźne i rozmazane. Brak jakichkolwiek punktowych pomiarów temperatury (!). Komentarze są zbyt lakoniczne lub co gorsza brak ich w ogóle. Dodatkowo technicznie termogramy nie są poprawne, przyjęto np. zbyt dużą skalę zakresu temperatur. Kwestionuje to użyteczność raportu w całości nie tylko pod kątem ewentualnych sporów formalnych (deweloper, sąd), ale i praktycznej użyteczności dla osoby zlecającej.

  Doświadczenie operatora
  "Czy osoba wykonująca kontrolę posiada stosowne przeszkolenie i doświadczenie?"

  Nie zawsze wyniki kontroli można interpretować, stosując uproszczony schemat:
 • przy kontroli z zewnątrz: „zimna/ciemna plama = dobra izolacyjność cieplna elewacji” lub „ciepła/jasna plama = zła jakość termiczna elewacji” oraz
 • przy kontroli z wewnątrz: „zimna/ciemna plama = zła izolacyjność cieplna” lub „ciepła/jasna plama = dobra jakość termiczna”.

 • Podczas kontroli termowizyjnej konieczne jest dostosowanie metodyki badań do warunków środowiskowych (zarówno w czasie pomiarów, jak i przed ich dokonaniem). Należy prawidłowo ustalić współczynnik emisyjności dla danego materiału. Prawidłowa interpretacja wyników wymaga dużego doświadczenia, ponadpodstawowej wiedzy budowlanej, właściwości materiałów. Przestrzegamy przed zamawianiem usług u osób bez doświadczenia i stosownego wyszkolenia.

  Dbamy o rozwój naszej wiedzy. Posiadamy stosowne doświadczenie i przeszkolenie. Wszystkie materiały zdjęciowe, znajdujące się w naszym serwisie www, są wynikiem naszych kontroli. Ponadto, przynajmniej raz w roku, każdy ze współpracowników wykonujących kontrole termowizyjne uczestniczy w dodatkowych szkoleniach lub konferencjach tematycznych.

  W razie zapotrzebowania Klienta, polecamy usługi zaprzyjaźnionych osób (inspektorzy budowlani) i firm termowizyjnych, autoryzowanych serwisów producentów kotłów itp.

  Jakość kamery termowizyjnej i oprogramowania do analizy danych
  "Czy firma korzysta z odpowiedniego sprzętu oraz czy analiza i interpretacja wyników kontroli oraz przygotowanie raportów dokonywane jest w dołączanym do kamery oprogramowaniu darmowym, o ograniczonych możliwościach, czy też na profesjonalnym oprogramowaniu specjalistycznym?"

  Korzystamy wyłącznie z kamer termowizyjnych firmy FLIR , pioniera w tej dziedzinie i najbardziej renomowanej firmy na świecie (więcej czytaj tutaj). Kemery, z których korzystamy, mają wszelkie niezbędne podczas kontroli parametry i funkcje, takie jak dokładność ±2%, czułość 0,1°C, zakres kontroli temperatur od -20°C do +350°C, oświetlenie LED, wskaźnikowanie laserowe, szeroki wachlarz pomiarów, detekcję punktu rosy, detekcję wad izolacji, PIP i inne. Sprzęt został oficjalnie sprowadzony ze Szwecji na naszą indywidualną specyfikację (np. na nasze specjalne zamówienie, jedna z naszych kamer, z uwagi na to iż standardowo nie ma wbudowanej funkcji detekcji punktu rosy i wad izolacji, została w te funkcje fabrycznie zaopatrzona).


  Niektórzy inni producenci (np. Fluke) zapewniają w naszej ocenie porównywalną jakość zarówno samej aparatury, jak i oprogramowania analitycznego, w przypadku jednak większości pozostałych producentów (mieliśmy styczność także z: Chauvin-Arnoux, Testo i VIGOcam), powstają problemy albo z jakością aparatury (np. ciemna optyka, a w zależności od modelu brak potrzebnych funkcji np. obrazu podczerwonego w obrazie widzialnym, wskaźnikowania laserowe z markerem, określenia punktu rosy, oceny jakości izolacji termicznej przegród, innych) albo (częściej) z ograniczeniami oprogramowania analitycznego, co ogranicza możliwości analizy i interpretacji zebranych podczas kontroli danych. Przestrzegamy ponadto przed właścicielami kamer innych, nieznanych firm, produkujących sprzęt termograficzny, np. coraz bardziej popularne kamery typu no-name z dalekiego wschodu.

  Korzystamy ponadto z najbardziej zaawansowanego dostępnego na rynku oprogramowania (FLIR REPORTER PRO lub FLIR ThermaCAM Reporter). Z uwagi na ograniczone możliwości analizy, nie korzystamy z darmowego oprogramowania, dołączanego do każdej kamery termowizyjnej (FLIR QuickReport), ani też z rozwiązań pośrednich typu FLIR BuildIR.

  Wykorzystanie dodatkowego (poza kamerą termowizyjną) oprzyrządowania
  "Czy firma korzysta z dodatkowego (poza kamerą) oprzyrządowania, np. dla potrzeb kontroli zawilgocenia?"

  Podczas kontroli, w zależności od jej zakresu, niezbędne może być skorzystanie z innego niż kamera termowizyjna oprzyrządowania. W szczególności jest to potrzebne podczas określania miejsc powstawania i stopnia zawilgocenia. Podczas naszych kontroli korzystamy z dodatkowych mierników (wilgotnościomierze, higrometry i termometry), np. Flir/Extech MO210, Flir/Extech MO280 i Flir/Extech RH490. Prosimy upewnić się, aby firma świadcząca dla Państwa usługi termowizyjne, była zaopatrzona w taki lub podobny zestaw dodatkowego oprzyrządowania technicznego.


  Dodatkowo, w przypadku, kiedy warunki pogodowe nie pozwalają na wykorzystanie wbudowanego w kamerę termowizyjną źródła oświetlenia, np. przy całkowitym braku zewnętrznego oświetlenia (celem wykonania zdjęć „zwykłych”, nie w podczerwieni – kamera ma dodatkowe oświetlenie do zdjęć zwykłych, jest ono jednak o dość małej mocy; z kolei dla potrzeb zdjęć termowizyjnych oświetlenie nie jest potrzebne w ogóle), korzystamy z lustrzanki Nikon D90 z zewnętrzną lampą błyskową. W przeciwnym wypadku Klient otrzymałby raport z widocznymi zdjęciami w podczerwieni, ale z zaciemnionymi zdjęciami „zwykłymi” (przykłady powyżej, w sekcji "Jakość raportów").